Foreldre

Daglig samarbeid mellom hjem og barnehage bygger på gjensidig åpenhet og tillit. Pedagogene inviterer til minst 2 foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. Foreldrene får en grundig beskrivelse av barnets trivsel og utvikling, og hvordan vi arbeider for å styrke og utfordre barnet videre. Barnehagen inviterer til ulike møter og arrangementer i løpet av året, som bidrar til bred kunnskap og stor grad av samarbeid for et godt barnehagemiljø.

For foreldrene i Borgeenga barnehage betyr dette at: 

  • Alle nye foresatte inviteres til informasjonsmøte før oppstart i barnehagen
  • Det gjennomføres utvidede samtaler med alle nye foresatte om deres barns historikk og oppvekstvilkår
  • De daglige møtene med dere foreldre i bringe- og hentesituasjonene, er viktige for å formidle korte beskjeder, men også for å skape relasjoner og trygghet
  • Foreldresamtalene er unike muligheter til å utveksle informasjon om deres barns trivsel og utvikling i rolige omgivelser
  • Vi holder to foreldremøter årlig, et på høsten og et på våren
  • Foreldrerådet velger representanter til samarbeidsutvalg (SU) og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
  • Vi gjennomfører Utdanningsdirektoratet (UDIR) sin nasjonale foreldreundersøkelse årlig
  • Det blir arrangert ulike arrangementer hvor barn, foreldre og personalet møtes; 17.mai i barnehagen, sommerfest og Lucia feiring
  • Nettsiden vår brukes flittig som informasjonskanal. Her registreres barna når de kommer og når de drar. Dere foresatte finner informasjon fra alle avdelinger og daglig leder på den digitale tavla, og periodeplanene blir lagt ut her
  • Det er de foresattes oppgave å holde seg oppdatert på informasjon som legges ut på nettsiden